top of page
GDPR
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s Vaší přihláškou na kurz realizovaný firmou

Romana Kazdová, Nádražní 660, Kdyně,
IČ: 04051181
(dále jen „Správce“)

zpracovává Správce na základě zaslané elektronické přihlášky do kurzu tyto Vaše osobní údaje:

1. jméno a příjmení,

2. datum narození,

3. adresu,

4. e-mail,

5. telefonní číslo.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidování zájmu o účast, vytvoření nabídky, zaslání informací a dalších kroků vedoucích k účasti na kurzu. Zároveň slouží k vytvoření potvrzení (certifikátu) o absolvování kurzu.

Osobní údaje dle bodu 1 až 5 budou zpracovávány a uchovávány dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí.

V případě úhrady ceny kurzu bankovním převodem Vás informujeme, že Správce bude dále evidovat tyto osobní údaje

6. číslo bankovního účtu

 

a to za účelem

 • evidování úhrad

 • vracení případných záloh, doplatků či přeplatků,

 • vystavení daňového dokladu,

a to na dobu nezbytně nutnou pro finanční a účetní vypořádání pohledávek a závazků vyplývajících z Objednávky.

Informujeme Vás o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše
zmíněných Osobních údajů se nemůžete kurzu zúčastnit.

Správce zpracuje na základě zaslané elektronické přihlášky do kurzu tyto Vaše osobní údaje:

7. jméno a příjmení,

8. datum narození,

9. adresu,

10. e-mail,

11. telefonní číslo,

 

A to za účelem evidování zájmu o účast, vytvoření nabídky, zaslání informací a dalších kroků vedoucích k účasti na kurzu. Zároveň slouží k vytvoření potvrzení (certifikátu) o absolvování kurzu. Osobní údaje dle bodu 1 až 5 po budou zpracovávány a uchovávány dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí.

 

V případě úhrady ceny kurzu bankovním převodem, bude  Správce  dále evidovat tyto osobní údaje

12. číslo bankovního účtu
 

a to za účelem

 • evidování úhrad

 • vracení případných záloh, doplatků či přeplatků,

 • vystavení daňového dokladu,

a to na dobu nezbytně nutnou pro finanční a účetní vypořádání pohledávek a závazků vyplývajících z přihlášky na kurz.

Na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení dále Správce zpracuje moje

13. fotografie,

14. videa,

15. zvukové záznamy,
 

pořízené během kurzu,
 

a to za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

 • prezentace na webu,

 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

 • prezentace v dalších informačních materiálech.
   

 Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po dokončení kurzu).
 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Potvrzením cookies prohlašuji, že jsem si  text  pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

bottom of page