top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP SLUŽEB

Definice smluvního vztahu:

Tyto smluvní podmínky definují obchodní podmínky mezi firmou Romana Kazdová, Nádražní 660/603, Kdyně, 345 06, IČO: 04051181(dále jen "lektor") a fyzickou, nebo právnickou osobou, objednávající si služby (dále jen "klient"). Zážitkové kurzy první pomoci (dále jen "kurzy"). Objednáním služeb se rozumí vyplnění a odeslání elektronické přihlášky.

Rezervace na kurz, ( dále jen "akce"), je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přihlášení na akci, formou vyplnění formuláře.

 

Platba akce probíhá:

1. převodem z účtu na základě objednávky, a to na č.ú. 1971714/5500  (do poznámky napsat jméno /název firmy/ a datum kurzu)  Částku dle zvoleného kurzu. Nebo dle předešlé domluvy o počtu přihlášených účastníků. Při neobsazení kurzu, bude kurz účtován na základě objednávky.  Variabilní číslo pro tento kurz je dle vystavené faktury.

2. v hotovosti při zahájení akce u (pouze v případě, že se jedná o přihlášení na akci těsně před zahájením akce – např. 2 dny před zahájením)

 

Splatnost kurzovného:                                                                                                                 

1. Standardní splatnost kurzovného je 14 dní od vyplnění webové přihlášky bez ohledu na datum zahájení akce.

2. Pozdější splatnost je věcí individuální oboustranné dohody.

3. V případě, že je přihláška na akci provedena méně než 14 dní před akcí, je splatnost kurzovného kratší než 14 dní.

Závaznost objednávky:

Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Elektronická přihláška na akci je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění (a to i tehdy, neodešle-li platbu složenkou podle propozic).

 

Storno podmínky při stornu akce ze strany klienta:                                                                  

1. storno do 14 dnů před zahájením akce – administrativní storno poplatek 300,- Kč,

2. storno 13-7 dní před zahájením akce – 50% z ceny akce,

3. storno méně než 7 dnů či neučiní-li klient storno vůbec a na akci, na kterou byl závazně přihlášen, se nedostaví – 100% z ceny akce,

4. v případě žádosti klienta je možné celou již zaplacenou částku použít jako zálohu, nebo úhradu na pozdější termín dané akce nebo akci jinou (bez sankcí-v plné výši),

5. klient taktéž může za sebe pověřit jinou osobu k účasti na akci v daném termínu, či v náhradním termínu akce.

6. storno akce je platné výhradně písemnou formou – dopisem (na adresu sídla firmy) nebo emailem z emailové adresy totožné s emailovou adresou uvedenou v elektronické přihlášce (na adresu: prvnipomoczazitkem@seznam.cz). A pro výpočet storno poplatku se vychází z data odeslání storna klientem. Účinnost storna nastává až po potvrzení storna ze strany provozovatele učiněné výhradně elektronickou formou (písemně pouze pokud nemá email).

7. klient má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (závazné objednávky akce a to do 14 dnů od provedení závazné objednávky akce. Odstoupení od smlouvy je platné výhradně písemnou formou – emailem (na adresu: prvnipomoczazitkem@seznam.cz). Vychází se z data doručení tohoto odstoupení zpět prodejci-provozovateli a podléhá storno podmínkám.

Storno podmínky při stornu akce ze strany organizátora:

1. v případě zrušení akce ze strany organizátora má klient nárok na vrácení platby ve výši 100%. Vrácení proběhne nejpozději do 30 dnů od storna akce.

bottom of page